Welkom in groep 8!

Informatie groep 8.

Voor u ligt de informatiebrief voor groep 8. Het laatste basisschooljaar van uw zoon of dochter. Een heel belangrijk jaar. Een jaar waarin een keuze wordt gemaakt voor het voortgezet onderwijs.
Voor de zomervakantie heeft uw zoon of dochter al een voorlopig advies gekregen middels de Entreetoets. Voor de één was het een duidelijke bevestiging, voor de ander een motivatie om er de komende maanden nog eens extra tegenaan te gaan.
Naast het leren vinden wij een goede groepssfeer zeer belangrijk, zodat uw kind een fijn jaar heeft in groep 8!

Regels en afspraken

 • Tijdens de inloop maken leerlingen hun spullen in orde. Zij zorgen voor een leesboek en houden hun laatjes netjes. Leerlingen morgen rustig met elkaar praten. Ook verbeteren zij eventueel werk van de voorgaande dag.
 • Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten wij met de les.
 • Voor 9.00 uur, na 12.00 uur en 15 min. voor of na de pauze gaan we niet naar het toilet. Ook tijdens instructies en toetsen is een toiletbezoek niet toegestaan (twee leerlingen tegelijk).
 • Iedere week zijn er twee hulpjes (per leerjaar) in de klas. Zij delen o.a.  werk uit en maken de klas na school weer in orde.

 

Er zijn groepsgesprekken gevoerd en er is samen met de leerlingen nagedacht over gedragsregels die wij in de groep willen naleven, om een zo optimaal mogelijk leef- en werkklimaat na te kunnen streven:

 • Iedereen is uniek en hoort erbij
 • Wij gaan respectvol om met elkaar
 • Je behandelt de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
 • Je denkt na over wat je doet of zegt

 

 • Wij zijn aardig voor elkaar
 • Wij werken samen en helpen elkaar
 • Conflicten lossen we op door met elkaar te praten
 • Doe geen dingen waarvan je weet dat anderen daar last van hebben
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen
 • Wij luisteren goed naar elkaar en werken rustig
 • Je bent zuinig op de spullen van jezelf en op die van een ander

Deze gedragsregels hangen in de klas en worden regelmatig bespreekbaar gemaakt.

Allerlei

Gym

Op maandagmiddag gaat groep 7/8 gymmen in Den Ekkerman.

Om 13.00 uur vertrekt de bus en om ongeveer 15.00 uur zijn wij weer terug op school. Na afloop van de gymles douchen de kinderen.

Huiswerk

In groep 8 wordt wekelijks maakhuiswerk opgegeven. Dit wordt op vaste dagen ingeleverd:

- dinsdag: rekenen

- woensdag: taal

- donderdag: werkwoordspelling

Daarnaast krijgen de leerlingen, wanneer een thema is behandeld, leerhuiswerk mee naar huis van o.a. de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en Engels.

Oefen-Cito

De Oefen-cito staat gepland in week 43 (na de herfstvakantie). De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het maken van de opgaven; maakt hen bewust van strategieën en bespreekt de soorten vraagstellingen.

Proef-Cito

De Proef-Cito staat gepland in week 50 (10 december). We spreiden dit over enkele dagen. De onderdelen rekenen, taal en studievaardigheden worden getoetst. Het doel hiervan is dat kinderen gewend raken aan de vraagstelling en rekening houden met de tijd die voor het betreffende onderdeel staat. De uitslagen geven ons de kans om actie te ondernemen waar nodig.

Cito M 8 toetsen

In januari nemen we de B8 Cito-toetsen af (begin groep 8 toets). De vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen en spelling worden in deze periode getoetst. Belangrijk, want deze vormen de afsluiting van de toetsen in ons Cito leerlingvolgsysteem.

Voorlopige adviesgesprekken

De voorlopige adviesgesprekken vinden in november plaats, tijdens de rapportgesprekken. Tijdens deze gesprekken gaan wij met elkaar in overleg om samen een goed passend advies te kunnen geven voor uw zoon of dochter. Bij het geven van het advies kijken wij onder andere naar de volgende zaken:

 • Resultaten van de leerling (zowel van alle LOVS Cito-toetsen, als de methode-gebonden toetsen)
 • Werkhouding van de leerling (motivatie, gedrag in de groep, concentratie, huiswerkhouding etc.)
 • Wens van leerlingen en ouders

Het definitieve advies wordt later in het jaar gegeven.

Definitieve adviesgesprekken

Vervroegde aanmelding:

Voor leerlingen waarvan wij verwachten dat ze op het voortgezet onderwijs meer hulp nodig hebben, vindt er een vervroegde aanmelding plaats. Voor deze leerlingen is er dus een eerder moment waarop ze aangemeld moeten worden (4 t/m 8 feb). Als uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt, wordt dat tijdens het voorlopige adviesgesprek besproken. De definitieve adviesgesprekken voor de vervroegde aanmelding vinden in de week van 21 januari plaats.