Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een wettelijk ingestelde medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid van de school. 

De MR spreekt namens ouders en personeel en vertaalt ideeën in standpunten die zij meeneemt naar de schooldirectie. Belangrijke instrumenten zijn het instemmings- en adviesrecht. 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden aan de hand van een agenda met een aantal periodiek terugkerende punten zoals een schoolgids en formatieplan. Verder worden ook actuele zaken behandeld, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de school, zaken rondom huisvesting of communicatie met ouders. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe zij daarop kunnen reageren.

Wie zitten er in de schoolraad?

 • Dhr. Bart van der Wijst, ouder; voorzitter MR; kind in groep 2, groep 4 en groep 6
 • Mw. Marjolein Rooijackers, ouder; vice voorzitter MR; kind in groep 4 en groep 6
 • Dhr. Michael Allewelt, ouder, kind in groep 5
 • Mw. Eline Bel
 • Mw. Rachel Melisse, regisseur

Contact opnemen:

Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde wilt stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de schoolraad of via e-mailadres: mr-sintjanbaptist@mr.veldvest.nl

Notulen en agenda:

De notulen van de vergaderingen zijn voor geïnteresseerden op te vragen bij mr-sintjanbaptist@mr.veldvest.nl
In de nieuwsbrief wordt na een MR vergadering een stukje met de belangrijkste bespreekpunten opgenomen 

Ben je geïnteresseerd, dan lees hier meer informatie over de Medezeggenschapsraad:

Hoe werkt een Medezeggenschapsraad?
De MR heeft meerdere formele bevoegdheden zoals:

Adviesrecht:
De Medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.
Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag (van leraren + directie);
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,
 • De begroting van de school.

  Instemmingsrecht:
  Dit betekent dat de MR voorafgaand aan een definitief besluit van de schooldirectie, eerst instemming dient te geven op een voorgenomen besluit. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

  De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
  • Het schoolreglement;
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn;
  • Verandering van grondstelling van de school;
  • Vaststelling van de schoolgids;
  • Vaststelling van de onderwijstijd;
  • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

  Wat zijn de onderwerpen die op een schoolraadvergadering aan de orde komen?

  Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn onder andere de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan. Verder kan de MR zaken bespreken als de schooltijden, leermiddelen, het ARBO-beleid. Daarnaast kunnen we actuele onderwerpen op de agenda plaatsen.

  Hoe vaak en waar wordt er vergaderd?
  Per jaar komt de Schoolraad ongeveer 6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op de Sint Jan Baptist school en zijn in principe openbaar. Omdat er soms onderwerpen besproken worden die specifieke personen en/of situaties betreft óf die vertrouwelijk zijn, dienen toehoorders zich van tevoren aan te melden bij de voorzitter.

  Hoe kunt u lid worden van de MR?
  Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de schoolraad worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

  Wat is het verschil tussen de oudervereniging en de Medezeggenschapsraad?
  Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Oudervereniging niet. Verder houdt de Oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. Bijvoorbeeld het nieuwe schoolplan, cito resultaten en ontwikkelingen op onderwijsgebied en schooltijden.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

  De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur en bespreken de 'bovenschoolse ontwikkeling' van Veldvest.

  De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag.

  De GMR heeft adviesrecht, onder andere met betrekking tot de volgende zaken: kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen, instemmingsrecht met betrekking tot onder andere het wijzigen van een benoemingsprocedure van de schoolleiding, etc.

  De GMR vergadert maandelijks, zowel zelfstandig als met het bevoegd gezag (College van Bestuur). Alle zaken die uitsluitend betrekking hebben op één school blijven bij de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Medezeggenschapsraad of Schoolraad van de desbetreffende school.

  Het doel van de GMR is mede zorg te dragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van Veldvest. Vanzelfsprekend is hiervoor de constructieve samenwerking nodig tussen ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. In de praktijk is de GMR net als het Bestuur vooral bezig in de voorwaardenscheppende sfeer.

  Alle GMR-informatie is tevens te vinden op de website van Veldvest: http://www.veldvest.nl